AVTALSVILLKOR

 

§ 1 Svensk Parkerings åtaganden

Svensk Parkering tillhandahåller parkering i parkeringsanläggningar mot ersättning. Svensk Parkering anvisar kunden var parkering av fordon skall ske och tillhandahåller i vissa fall parkeringstillstånd eller passerkort. Svensk Parkering ansvarar inte för skadegörelse eller inbrott i fordon på parkeringsanläggningar.

 

§ 2 Kundens åtaganden 

Kunden förbinder sig att parkera i enlighet med Svensk Parkerings anvisningar och skyltning på anvisad parkeringsanläggning (på fakturans framsida). Kunden får endast använda parkeringsplats för parkering av personbil såvida inte annat särskilt avtalats. Kunden skall tillse att, i förekommande fall, portar i anvisad parkeringsanläggning stänges/låses efter genomfart. Kunden äger inte rätt att släppa in obehöriga i låst parkeringsanläggning. Kunden förbinder sig att följa vid varje tidpunkt gällande ordningsföreskrifter för parkeringsanläggningen. Kunden äger inte utföra biltvätt och bilreparationer i parkeringsanläggning. Kund som enligt särskild överenskommelse har tillgång till parkeringsplats med motorvärmare äger inte rätt att använda motorvärmare för annat ändamål än tillfällig uppvärmning av fordon. 

 

§ 3 Parkeringstillstånd och passerkort 

För de kunder som erhåller parkeringstillstånd eller passerkort gäller följande: 

 ‐ Parkeringstillstånd är en värdehandling som är giltig under förutsättning att ersättning är erlagd för perioden. 

 ‐ Kunden förbinder sig att placera giltigt parkeringstillstånd väl synligt i fordonets framruta vid parkering. Om giltigt parkeringstillstånd saknas i fordonet vid parkering eller inte är placerat såsom föreskrivet, kan detta föranleda att kontrollavgift utfärdas. 

 ‐ Svensk Parkering ersätter inte förkommet parkeringstillstånd. 

 ‐ Kunden ansvarar för alla kostnader som kan uppkomma till följd av vårdslös hantering av ev passerkort. 

 ‐ Förlust av parkeringstillstånd debiteras med 600 kr inkl. moms per parkeringstillstånd.

 

§ 4 Avtalsperiod och uppsägning 

Detta avtal gäller för den avtalsperiod parterna överenskommit om vid avtalets ingående (anges på fakturans framsida). 

 ‐ Uppsägning av avtalet skall ske skriftligen minst en (1) kalendermånad före innevarande avtalsperiods utgång. Såvida inte annat särskilt avtalats, i annat fall är avtalet förlängt med samma period för varje gång. 

 ‐ Vid uppsägning skall kundnummer alltid anges. 

 ‐ Parkeringstillståndet skall återsändas omgående efter uppsägningsdatum. I annat fall debiteras en straffavgift på 600 kr inkl. moms per parkeringstillstånd. 

 

§ 5 Betalning 

Avgiften jämte vid varje tillfälle gällande mervärdesskatt skall erläggas mot faktura senast förfallodagen. Vid försenad betalning skall kunden erlägga dels ränta enligt räntelagen (1975:635), dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lag (1981 :739) om ersättning för inkassokostnader m.m. Ersättning för påminnelse utgår med belopp som vid varje tillfälle gäller enligt förordning (1981: 1057) om ersättning för inkassokostnader. Kunden ar skyldig att erlägga full avgift för varje påbörjad avtalsperiod. Svensk Parkering har rätt att ändra avgift till ny avtalsperiod. Avgiftsändringar skall aviseras senast en månad i förväg.

 

§ 6 Personuppgifter 

Svensk Parkering avser att behandla uppgifter såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer m.m. beträffande kunden för att fullgöra sina åtaganden enligt detta avtal, såsom t.ex. tillhandahållande av tjänster, administration, kundservice och fakturering samt även för marknadsföring, innebärande bl.a. att information och erbjudanden automatiskt skickas till kunden. Genom att ingå avtal med Svensk Parkering om parkering samtycker kunden till att Svensk Parkering får behandla personuppgifter enligt ovan. Kunden har rätt att begära att felaktiga uppgifter rörande denne rättas. Kunden har också rätt att en gång per år få kostnadsfri information om kunduppgifterna. Begäran om rättelse eller information skall sändas skriftligen till Svensk Parkerings kontor. 

 

§ 7 Överlåtelse 

Avtalet får inte överlåtas utan skriftligt samtycke från Svensk Parkering. Ingen överlåtelse godkänns förrän den frånträdande kunden reglerat samtliga, sina skulder till Svensk Parkering. 

 

§ 8 Kontraktsbrott m.m. 

Svensk Parkering har rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp avtalet vid dröjsmål med betalning eller om kunden på något sätt bryter mot villkoren i detta avtal. Svensk Parkering har även rätt att med omedelbar verkan skriftligen säga upp avtalet, om kunden inställt betalningarna, inlett ackordsförhandlingar, trätt i likvidation, försatts i konkurs eller visat andra klara tecken på obestånd. 

 

§ 9 Tvist 

Tvist med anledning av delta avtal skall avgöras av allmän domstol enligt svensk lag. 

 

§ 10 Force majeure 

Svensk Parkering fritager sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyldighet att erlägga skadestånd om hans åtaganden inte alls eller endast till onormalt hög kostnad kan fullgöras på grund av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighetsåtgärd (t.ex. drivmedelsrestriktioner), krigshändelse, terrorattack, eldsvåda, explosion, strejk, blockad, bojkott och lockout eller annan liknande oständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Svensk Parkering själv är föremål för eller vidtar sådan konfliktåtgärd.